Review: Tall, Dark, and Divine


Review: Tall, Dark, and Divine

 

Tall,Dark, and Divine

By Jenna Bennett

 

Review by Theo~

 

I don’t know about you guys, but when I read something good I am all smiles and happy dances and holding tightly in my arms or head the book I have just finished! It is that stupid feeling that you get when you fell in love or you feel attracted to someone with so much power that you don’t know how to react!

Well, this is exactly how I feel right now! I feel in love with this book! I don’t think it is plain, neither stupid, I simply believe in its power to unlock some doors!

 

“What kind of mistake?” She hesitated. “You must have liked Annie, to go to bed with her.”

 

I was fascinated from the beginning by the idea of Gods and most importantly, Greek Gods! As a geek that I am, I am relatively informed about mythology due to my passion for these beautiful and extinguishing amazing creatures that used to live on Earth or used to live in someone’s imagination as much! First, I am letting my head down in front of those who created them and second of all I am letting my head down in front of you Mrs Bennett for your masterpiece!

Eros – as in the Greek God of love – aka Ross is living right across the street from a bakery that bakes dog food. In that bakery works this beautiful and normal human being – a woman: Annie! She is not tall, nor a model or the most extraordinary person on the planet, but she is sweet and kind and smells like vanilla and sugar! She is a normal, interesting kind of woman!

 

“She’s mortal,” Eros answered. “He’s mortal. She said she wants him.”

“And I think you’re protesting a bit too much.” Maybe. “Just do it.”

 

Eros is… well, Eros! He is tall, beautiful, extremely handsome, dark and most important: Divine! Yes, he is truly the ancient God of love that lots of people prayed to! He is the most impressive guy ever, a piece of the most beautiful good-looking person you have ever met! And not only this: he is suffering because of love!

Dramatic, right? How can the God of love be suffering because of such a thing? It sounds impossible and most important – crazy! So, he is drowning his loss, the loss of his ex-wife – Psyche, who left him for Erik! He is still mourning her after all these years, but with the help of Ari, Brita and Dion – he somehow succeeds to get out of his routine for one single night!

“And it wasn’t just the sex, either. She genuinely liked him. He was a nice guy. He was fun to talk to. He was caring.

Even if they didn’t end up having sex, she still couldn’t wait to see him. The thought of spending time with him, just sitting and talking, was enough to make her heart beat faster. She just wanted to be with him and hear his voice. See his smile and the warmth in his eyes when he looked at her.”

 

The night he got himself bonded to a new mortal! Annie! He fells for her instantly, even though he keeps pushing her over.

Even though he realises his love for her, he keeps pushing her over to a new love, he even gets to use his magical arrows and creates a whole new other mess!

I loved the action, the ideas, the easiness to read the book and the hot scenes! Everything fitted perfectly! I also loved the fact that the point of view was different in every chapter. One of Annie’s, one of Ross’s!

With this I give to this book 4.5 star out of 5!!

 

Thank you very much, Mrs. Bentley for letting me read your book!

Romanian Version:

Nu ştiu ce faceţi voi, dar eu când citesc o carte bună sunt toată numai zâmbete şi dansuri de fericire şi strâng în braţe sau mintal cartea pe care tocmai am terminat-o! Am acel sentiment stupid pe care îl ai doar când te îndrăgosteşti sau te simţi atras/ă de cineva care are atât de multă putere încât nu ştii cum să reacţionezi!

Păi, cam aşa mă simt acum! M-am îndrăgostit de această carte! Nu cred că este normală, nici stupidă, pur şi simplu cred în puterea ei de a deschide multe uşi!

„- Ce fel de greşeală? A ezitat ea. Cu siguranţă îţi place de Annie, din moment ce ai fost cu ea în pat.”

Am fost fascinată de la început de idea de Zei, dar cel mai important: Zei din Mitologia Greacă! Ca şi o mare tocilară ce sunt, sunt destul de informată despre mitologie datorită pasiunii mele pentru aceste frumoase şi superbe creaturi care au trăit pe Pământ sau în imaginaţia cuiva! Prima dată, îmi plec capul în faţa celor care i-au creat şi a doua oară, îmi plec capul în faţa dvs., doamnă Bennett pentru capodopera aceasta!

Eros – ca şi numele Zeului grec al dragostei – altfel spus şi Ross, locuieşte chiar vizavi de locul unde se fac prăjituri/mâncare pentru căţei. În acel loc lucrează această femeie frumoasă şi umană: – Annie! Nu este înaltă, nici vreun model sau cea mai extraordinară persoană de pe planetă, dar este dulce şi grijulie şi miroase a vanilie şi zahăr! Este o femeie normală şi interesantă!

„- Ea este om, răspunse Eros. El este om. Ea a spus că îl vrea pe el.

–          Iar eu cred că tu protestezi puţin prea mult.

–          Doar fă-o!”

Eros este.. ei bine Eros! El este înalt, frumos, foarte minunat, întunecat, dar cel mai important: Divin! Da, el chiar este zeul iubirii în faţa căruia s-au rugat mulţi! Este cel mai impresionant bărbat din totdeauna, o părticică din cea mai frumoasă persoană pe care ai întâlnit-o vreodată! Şi nu numai asta: suferă din cauza iubirii!

Dramatic, nu? Cum poate zeul iubirii să sufere din cauza unui asemenea lucru? Sună imposibil şi cel mai important: – sună nebuneşte! Aşadar, se îneacă în propria lui pierderea, pierderea fostei sale soţii – Psyche, care l-a părăsit pentru Erik! Încă o plânge după tot acest timp, dar cu ajutorul lui Ari, Brita şi Dion – reuşeşte cumva să iasă din rutina lui pentru o singură noapte!

„Şi nu era vorba doar de sex. Ea chiar îl plăcea. Era un tip drăguţ. Şi plăcut de vorbit. Ţinea la ea.

Chiar dacă nu ar fi sfârşit prin a face sex, ea tot nu mai avea răbdare să îl vadă. Gândul de a-şi petrece timpul cu el, doar stând şi vorbind, era suficient să îi facă inima să bată mai repede. Doar vroia să fie cu el şi să îi audă vocea. Să îi vadă zâmbetul şi căldura în ochii lui când se uita la ea.”

Noaptea în care s-a legat de un nou muritor! Annie! Se îndrăgosteşte de ea instantaneu, chiar dacă el continuă să o dea la o parte.

Chiar dacă îşi realizează iubirea pentru ea, el continuă să o împingă în braţele unei noi iubiri, el chiar ajunge să îşi folosească săgeţile magice şi să creeze o întreagă tevatură!

Mi-a plăcut acţiunea, ideile şi uşurinţa cu care am citit cartea şi scenele fierbinţi!

Totul se potrivea perfect! Mi-a plăcut de asemenea că în fiecare capitol naratorul ori era Annie, ori Eros.

Îi ofer cărţii 4,5 stele din 5!

Advertisements

Tell us your opinion...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s